Cursus Praktijkopleiding Calculator - Werkvoorbereider©

23e aflevering


Praktijkopleiding Calculator - Werkvoorbereider

De praktijkopleiding Calculator - Werkvoorbereider combineert leren en werken tot een praktisch geheel aan vakkennis en ervaring. Deelnemers volgen acht dagdelen maatwerkopleiding, gebruiken opdrachten uit hun werksituatie en worden, naar behoefte, begeleid in het uitoefenen van hun functie. Het certificaat van deze opleiding biedt de zekerheid dat een deelnemer geschikt is voor de functie van calculator - werkvoorbereider. Deze opleiding is opgezet als een bijna-individuele bijscholing voor medewerkers met een middelbare of hogere beroepsopleiding, aangevuld met ervaring in het praktische hoveniers of groenvoorzieningswerk. Geboden wordt veelzijdige en praktische kennis van calculatie, planning en werkvoorbereiding.

De opleiding wordt aangeboden als maatwerk aan één tot maximaal drie deelnemers per aflevering. Leerdoelen en lesstof zijn afgestemd op de individuele behoefte én de werksituatie. De opleiding biedt deelnemers ruimte om zoveel mogelijk met projecten uit de eigen praktijk te werken. Het gebruik van moderne communicatietechnieken als e-mail en internet maken het mogelijk iedere deelnemer online individueel te begeleiden.

Groene Technieken beoogt een dusdanige samenwerking tussen deelnemer, opdrachtgever en opleider dat deelnemende bedrijven hun investering direct terug verdienen.

 

Persoonlijke kwaliteiten
Abstractievermogen, nauwkeurigheid, Inzicht en overzicht, creatief in het bedenken van praktische oplossingen, toegankelijk, degelijk en betrouwbaar. Meer dan een handvol kwaliteiten en vaardigheden die een calculator - werkvoorbereider van pas komen. Rekening houdend met het gegeven dat ieder persoon op eigen wijze invulling geeft aan zijn of haar kwaliteiten en dat genoemde eigenschappen een algemeen karakter hebben. De prakijkopleiding biedt mogelijkheden om bovenstaande kwaliteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen en in te zetten.

 

De functie
Een goede calculator - werkvoorbereider vervult een spilfunctie in het bedrijf. Ieder project wordt eerst door hem* in gedachten uitgevoerd. Letterlijk en figuurlijk worden in deze functie bergen werk verzet. Voortdurend draait het om een passende inzet van de persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Met relevante informatie ondersteunt hij leidinggevende én uitvoerende medewerkers bij hun werkzaamheden. Als vraagbaak is hij ieders steun en toeverlaat. Steeds opnieuw komt het er op aan de zaken goed voor elkaar te hebben. In deze positie plezierig te functioneren vergt een hoge mate van professionaliteit en stressbestendigheid.

 

De opleiding
Bestaat uit acht dagdelen verspreid over 3 - 4 maanden. De dagdelen worden gebruikt voor kennisoverdracht, het vertrouwd raken met de leerstof en het uitwisselen van ervaringen. De tussenliggende periodes past de deelnemer het geleerde toe in de werksituatie. Dit is niet vrijblijvend, er worden eisen gesteld aan de resultaten. Deelnemers sturen opdrachten in welke worden beoordeeld en voorzien van commentaar. Door het teleleren gaat de opleiding in de vorm van begeleiding gewoon door. De kennis vertaald zich in ervaring en de deelnemer bouwt routine op.

 

Cursusdata

Op aanvraag en in overleg met deelnemer(s)

 

Kandidaat-deelnemers
Beschikken over een middelbare of hogere beroepsopleiding aangevuld met ervaring in de praktische uitvoering. Op het werk beschikken zij over de mogelijkheden om de opdrachten uit te voeren.

 

* In de tekst worden mannelijke termen als hij en zijn gebruikt, waarvoor ook zij en haar gelezen kan worden.2. De inhoud van de opleiding

Binnen het inhoudelijke kader van de opleiding zijn de volgende specialisaties mogelijk:

 • Hovenierswerkzaamheden, afgestemd op aanleg en onderhoud van particuliere en bedrijfstuinen.
 • Groenvoorzienings en cultuurtechniek, aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en cultuurtechnische werken.
 • Calculeren en werkvoorbereiden op basis van bestekken, onder andere R.A.W.- en beeldbestekken.
 • Boomverzorging.
 • Specifiek maatwerk waarbij een programma wordt samengesteld afgestemd op de vakinhoudelijke kennis en ervaring van de deelnemer.

De in het navolgende programma vermelde onderwerpen vormen het inhoudelijk kader van de opleiding gebaseerd op de specialisatie hovenierswerkzaamheden. Er wordt geen strakke scheiding tussen de dagen en onderwerpen aangehouden. De syllabus bevat de theorie en de opdrachten. Binnen de opleiding is aandacht voor de persoonlijke leer- en werksituatie. Middels extra lesstof en gedifferentieerde begeleiding is individuele verbreding en verrijking van het programma mogelijk.3. Cursusprogramma

Eerste dag woensdag
 • Introductie en kennismaking
  Welkom en toelichting op de werkmethodieken van de opleiding. Elke deelnemer presenteert vervolgens zichzelf en vertelt in het kort iets over het bedrijf, de mensen die er werken, de eigen werkplek en de werkzaamheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vooraf samengestelde presentatie.
 • Inleiding projectmanagement
  De principes van projectmanagement en het productieproces. De organisatie van een project, vanaf de eerste kennismaking tot en met de oplevering. Kenmerken van projecten, verbanden en structuren. De relaties tussen projecten en de organisatie van het bedrijf.
 • Klantenwerk
  Verschillende manieren waarop klanten tevreden gesteld kunnen worden. Welke eisen stelt de klant aan de organisatie van projecten? Het bedrijfsbelang; prestaties, kwaliteit en geld verdienen c.q. budgetbewaking. Wat zijn de doelstellingen van de organisatie?
 • Project-administratie
  Het denken in uren, van begroting naar planning, tot registratie en nacalculatie. Het verband tussen uren en resultaten.
 • De weekplanner
  De rol van arbeid, het vaststellen van een urenbudget en de capaciteit berekenen. Rekening houden met weersinvloeden, ziekte, snipperdagen en het inpassen van extra werk. Uitreiking weekplanners en gebruiksinstructie.

Opdracht 1:
Vanaf vandaag maakt elke deelnemer wekelijks een planning voor de aankomende week. Hiervoor worden (in principe) de uitgereikte schema's gebruikt. Gemaakte planningen worden bewaard en meegenomen naar elke volgende lesdag. Indien het plannen extra begeleiding vergt geschiedt dit via teleleren: website, e-mail, fax, post of telefoon.

Tweede dag
 • Project-management (vervolg)
  Bespreking ervaringen na de eerste dag, de opdracht, de reacties in het bedrijf, vragen en discussie. Ervaringen met ingevulde weekplanners worden besproken. Aan de hand van deze reacties wordt het managen van projecten verder uitgediept.
 • Zakelijke bedrijfsvoering, werken aan de kwaliteit
  De productiefactoren: arbeid, vakkennis, machines en materialen. Wat kosten ze en wat leveren ze op? Indeling van kosten en opbrengsten naar activiteiten. De prijsstelling van producten en diensten. Hoe presenteer ik dat aan (potenti'le) klanten?
 • De administratieve organisatie
  Het registreren van de productie. Welke informatie is noodzakelijk. Het gebruik van deze informatie en planning in de bedrijfsvoering. De gevolgen van het planmatig werken worden besproken. De nadruk ligt in eerste instantie op de uitwerking naar de uitvoerende medewerkers.

Opdracht 2:
De opdracht van de eerste dag wordt gecontinueerd en uitgebreid met de registratie van de productie op de planner en het bewaken van de beschikbare urenbudgetten. gewerkte uren op de planner. Elke deelnemer stelt wekelijks een planning op voor de aankomende week. Hiervoor worden (in principe) de uitgereikte schema's gebruikt. Gemaakte planningen worden bewaard en meegenomen naar elke volgende lesdag. Indien het plannen extra begeleiding vergt geschiedt dit via teleleren: website, e-mail, fax, post of telefoon.

Opdracht 3:
De derde lesdag heeft de deelnemer alle gegevens bij zich over de projecten die komende maand uitgevoerd dienen te worden. Handig is een lijst met alle projecten, werken en klusjes. Bekend is welke volgorde van prioriteiten gehanteerd dient te worden. Per project of klus is een raming beschikbaar van de benodigde arbeidsuren. Zie ook het programma van de derde dag.

Derde dag
 • Ervaringen uitwisselen
  Bespreking opdrachten en de ervaringen met het geleerde in de eigen werksituatie. Ervaringen met ingevulde weekplanners worden besproken. Waar liep je tegen aan, wat zijn de knelpunten?
 • Budgettair Groenbeheer
  In principe is voor elk project een urenbudget vast te stellen. Dit urenbudget is tevens de grens waarbinnen het project uitgevoerd dient te worden. Een kwestie van plannen en organiseren. Het productieproces wordt opgedeeld in projecten met vooraf vastgestelde urenbudgetten. Afgezet tegen de beschikbare capaciteit ontstaat een duidelijk gestructureerde planning die tevens bruikbaar is om de verschillende urenbudgetten te bewaken. Een ideale opmaat naar planning op langere termijn.
 • De maandplanner
  Vandaag wordt de maandplanner behandeld. De productie van afgelopen maand is op de weekplanners al in kaart gebracht. De lering die we daaruit trekken gebruiken we samen met de meegebrachte informatie voor het opzetten van de planning voor de komende maand. Zie opdracht drie van voorgaande lesdag.
 • Nacalculatie
  Bijna iedereen is overtuigd van de noodzaak om de uitgevoerde werken na te calculeren. Een overzicht van de verschillende methodes.

Opdracht 4:
Vanaf vandaag stelt iedere deelnemer maandelijks een planning voor de volgende maand op. Hiervoor worden de uitgereikte maandplanners gebruikt. Op deze maandplanners wordt de wekelijks getotaliseerde productie per project geregistreerd. Daarmee wordt het verloop van elk project en de totale productie over langere termijn zichtbaar. De deelnemer leert deze management-informatie te gebruiken ten behoeve van de bedrijfsvoering. Gemaakte planningen worden bewaard en meegenomen naar elke volgende lesdag. Indien het plannen extra begeleiding vergt geschiedt dit via teleleren: website, e-mail, fax, post of telefoon.

Opdracht 5:
Het gebruik van de weekplanners wordt onverminderd voortgezet. Ook ingevulde weekplanners worden bewaard en de volgende lesdag meegenomen.

Opdracht 6:
De vierde lesdag neemt elke deelnemer van tenminste drie gerealiseerde projecten of een dossier mee met daarin alle informatie over het betreffende project. Zoals bijvoorbeeld: tekening, eventueel bestek, werkomschrijving, begroting, offerte, opdrachtbevestiging etcetera.

Vierde dag
 • De opdrachten en de ervaringen tot nog toe
  Zoals gebruikelijk bespreken we eerst de opdrachten en de opgedane ervaringen. Met name het werken met de maandplanners en de urenbudgetten worden besproken. Waar liep je tegen aan, zijn er dan toch nog knelpunten? In principe kunnen er weinig problemen meer zijn, de meeste zijn via teleleren behandeld. Doel is de lestijd zo effectief mogelijk te benutten. Hoe reageren de collega's in het bedrijf?
 • Calculaties en begrotingen, een inventarisatie
  De meegebrachte projectdossiers worden bekeken. Speciaal aandacht voor de tot nu gehanteerde methoden van calculeren en begroten. Vandaar uit nemen we de stap naar de leerstof. Wie wil wat weten is de centrale vraag waarmee vastgesteld wordt aan welke eisen een begroting behoort te voldoen.
 • Systematisch begroten en offertes maken
  Je maakt kennis met de systematiek zoals Groene Technieken die voorstaat. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt de theorie toegelicht.
 • Het maken van een begroting van een werk
  Uitgaande van de meegebrachte informatie zie opdracht 6 zoals: staat van hoeveelheden, een inventarisatie en eventueel een veldwerk of tekening wordt een opzet van een systematische begroting gemaakt.
 • Werkomschrijving
  De werkomschrijving vormt het hart van de begroting. Hierin wordt elke activiteit die plaatsvindt in opdracht van de klant, zorgvuldig omschreven. Van het meegebrachte werk worden werkomschrijvingen gemaakt.
 • Imag- en andere normen
  De functie en waardering van normen als standaard. Het gebruik van 'bedrijfseigen' normen. Het samenstellen van gestandaardiseerde werkpakketten op basis van de werkwijze in het bedrijf. Het rekenen met behulp van Imag-normen.

Opdracht 7:
Maak de werkomschrijvingen af, de materiaalstaat en een schatting of berekening van de benodigde arbeidsuren. Rond daarna de calculatie af en zend deze in via de e-mail, fax of post. De resultaten en het commentaar zijn te bewonderen op de website.

Vijfde dag
 • Vergelijking en bespreking opdracht 7
  Ook al waren de eerste resultaten op de website zichtbaar, nu vergelijken en bespreken we de verbeterde versies. Vandaar uit maken we de overstap naar de leerstof van vandaag: de offertes.
 • Kostprijzen en marges
  In het kort wordt het vaststellen van kostprijzen en marges behandeld. Er komen voorbeelden aan de orde van verschillende berekeningen van de kosten van arbeid, machines en transportmiddelen.
 • Aangenomen werk of in regie
  In het kort worden de verschillen en principes uitgelegd tussen aangenomen werk en het werken op uurbasis of in regie. De verschillende overeenkomsten met de opdrachtgever worden behandeld.
 • Het vaststellen van de prijs
  De begroting is klaar, met het inzicht in de opbouw van de kosten van het werk wordt een prijs bepaald. Het verschil tussen kostprijs en vraagprijs.
 • Aanleg offerte
  De gegevens uit de begroting worden verwerkt tot een offerte. De offerte vertaald het werk naar de opdrachtgever.
 • Resultaatsbeschrijving
  Beschrijft de werkomschrijving de manier waarop het werk wordt uitgevoerd, de resultaatsbeschrijving maakt de klant duidelijk welke kwaliteit er geleverd wordt en hoe het resultaat er uit ziet.

Opdracht 8:
Maak van dit project een volledige offerte, compleet met opdrachtbevestiging en zend deze in via de e-mail, fax of post. De resultaten en het commentaar zijn wederom te bewonderen op de website.

Opdracht 9:
Vanaf vandaag worden via e-mail en per post tenminste vier begrotingen en offertes van aanleg of renovatieprojecten ingeleverd. Deze worden gecontroleerd, beoordeeld, op de website geplaatst en teruggestuurd. De verwachting is dat voor alle vier de werken tenminste een 8 op een schaal van 1 tot 10 behaald wordt. Indien deze norm niet behaald wordt is de deelnemer verplicht nogmaals vier projecten ter beoordeling in te sturen.

Indien Groene Technieken van mening is dat het werk structureel tekort schiet nemen we eerst contact op met de deelnemer voor een bespreking van de resultaten en daarna met de werkgever om te bespreken of het zinvol is de opleiding te vervolgen. Naar ons oordeel mist de deelnemer dan op dit moment essenti'le kwaliteiten en zijn eerst andere acties noodzakelijk alvorens er betrouwbare calculaties gemaakt kunnen worden. Het is mogelijk dat een deelnemer naar ons oordeel minder geschikt is voor calculator - werkvoorbereider omdat diens kwaliteiten op een ander vlak liggen.

Opdracht 10:
a. Verzamel de gegevens van vier onderhoudsprojecten, met name de inventarisaties, de begrotingen en de offertes. Neem deze mee naar de komende cursusdag.
b. Neem alle materialen en hulpmiddelen die je gebruikt bij het begroten mee zodat je op de zesde dag ter plaatse kunt inventariseren en calculeren. Deze spullen worden vergeleken en beoordeeld.

Zesde dag
 • Vergelijking en bespreking opdracht 9 en 10
  Bespreking van de resultaten en de meegebrachte materialen. De rest van de ochtend staat vooral in het teken van praktisch doen.
 • Praktijkoefening
  Gezamenlijk bekijken we ter plaatse een onderhoudsproject. We vergelijken de situatie met bestaande gegevens en verzamelen alles wat nodig is om een calculatie te maken. Vervolgens maken we een opzet voor de begroting.
 • Van een onderhoudsbegroting naar een passende offerte
  Visie op onderhoud in relatie met de kenmerken van dienstverlening. Aandacht voor diverse manieren van omgaan met onderhoud. Wat wil de betreffende klant?
 • De presentatie
  Aan de hand van de gemaakte offertes worden de opmaak en lay-out behandeld. Het inpassen van garantie, kwaliteitszorg, levering- en betalingsvoorwaarden, een aanbiedingsbrief en opdrachtbevestiging.

Opdracht 11:
Maak de calculatie af, stel een offerte op en stuur deze in. De reactie ontvang je via de gebruikelijke procedure.

Zevende dag
 • Inkoopmanagement
  Strategie en beleid bij het inkopen. Aandacht voor kwaliteit, prijzen, afspraken en integriteit.
 • Onderhandelen
  De communicatie met zowel opdrachtgevers als leveranciers en onderaannemers. Aandacht voor de verbale communicatie. Actief luisteren, presenteren en onderhandelen.
 • Zakelijk communiceren
  Omgaan met zakelijke onderwerpen. De specifieke taal en betekenis van cijfers, bedragen en aantallen. Het wederzijds communiceren over planningen, calculaties, werkvoorbereiding, overleg en afstemming met derden. De inzet om elkaar goed te verstaan. Vergadertechnieken en de verschillende stijlen van communiceren. Aangevuld met praktische oefeningen.

Opdracht 12:
Vanaf vandaag worden via e-mail èn per post tenminste vier begrotingen en offertes van onderhoudsprojecten ingestuurd. Deze worden gecontroleerd, beoordeeld, op de website geplaatst en teruggestuurd. De verwachting is dat voor alle vier de werken tenminste een 8 op een schaal van 1 tot 10 behaald wordt. Indien deze norm niet behaald wordt is de deelnemer verplicht nogmaals vier projecten ter beoordeling in te sturen.

Achtste dag
 • Vergelijking en bespreking
  Opdracht 13 en 14 passeren op gebruikelijke wijze de revue.
 • Controle van begroting en de prijs
  Beide systematieken, de handmatige en de geautomatiseerde bieden mogelijkheden om al naar gelang het werk een begroting en daarmee de berekende prijs te controleren.
 • Finale
  De meegebrachte werkstukken (opdracht 15) worden naast elkaar gelegd, uitgestald en opgehangen. Aan de hand hiervan nemen we de hele opleiding nog een keer door. De ideale gelegenheid voor het stellen van vragen en uitwisselen van nuttige tips.
 • Evaluatie
  Met de deelnemers wordt de opleiding schriftelijk en mondeling geëvalueerd.
 • Presentatie
  Na de evaluatie met de deelnemers zijn de werkgevers welkom om het gemaakte werk te bekijken, hun commentaar op de opleiding te geven en de afsluiting mee te maken.
 • Afsluiting
  Uitreiking van de certificaten gevolgd door een borrel.4 Praktische zaken

 

Cursusleiding

Groene Technieken is ontstaan vanuit het groene vak. Het bureau verzorgt diverse cursussen en trainingen in diverse (technische) branches, adviseert in zakelijke bedrijfsvoering voor hoveniers, groenvoorzieningsbedrijven en plantsoendiensten. Joost van Dijk begeleidt regelmatig bedrijven waar recent een calculator-werkvoorbereider in functie is getreden.

 

Cursusdata

Op aanvraag en in overleg met deelnemer(s)

 

Prijs

De opleiding wordt als maatwerk voor één tot maximaal drie deelnemers aangeboden. De locatie is afhankelijk van de deelnemende bedrijven. In 8 dagdelen wordt de medewerker wegwijs gemaakt in de functie van Calculator - Werkvoorbereider. Kosten € 5.600,- exclusief 21% BTW.

 

Vragen

Heeft u nog vragen, klik de infobutton aan of bel Joost van Dijk op nummer 06-53928739

 

Aanmelden

Via de opgave-button kunt u zich aanmelden. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en nemen wij contact op voor de gewenste specialisatie.